Code of conduct

Uppförandekod för Svenska Mässan Gothia Towers

Uppförandekod för Svenska Mässan Gothia Towers

Detta är Svenska Mässan Gothia Towers

Vårt uppdrag är att främja näringslivet, vilket vi gör genom att varje år generera besöksnäringseffekter till Västsverige. Våra besökare är också stadens besökare. Därför är samarbeten, både inom koncernen och med stadens olika aktörer, avgörande för att vi ska lyckas skapa minnesvärda upplevelser.

Svenska Mässan koncernen ägs av Svenska Mässan Stiftelse. Stiftelsen är ekonomiskt fristående vilket innebär att det inte finns några ägare eller investerare. Alla investeringar sker på egna
meriter och överskott återinvesteras i verksamheten. Våra två övergripande varumärken är Svenska Mässan och Gothia Towers.

Här finns riktlinjer för hur vi ska bedriva vår verksamhet på ett etiskt, socialt och hållbart sätt.

Att bli Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen. Vårt starka varumärke bygger på förtroende och goda relationer med besökare, kunder, medarbetare, myndigheter och samhället i allmänhet. Koden tydliggör hur vi ska agera för att upprätthålla kraven och förväntningarna på vår verksamhet med ett förhållningssätt som vi är stolta över.

Vi ska alltid bedriva vår verksamhet med hög integritet och moral. Koncernen ska styras och agera i enlighet med de lagar och förordningar som finns upprättade för verksamheten och i samhället, samt ta ansvar för och skapa engagemang kring policys, beslut och verksamhetens aktiviteter.
Som medarbetare är det dennes ansvar att följa de riktlinjer som anges i denna Code of Conduct.

Våra chefer i koncernen ansvarar för att kommunicera och presentera uppförandekodens innehåll och betydelse till våra medarbetare och affärspartners. Chefer inom koncernen ska naturligtvis alltid föregå med gott exempel.
Den praktiska tillämpningen av denna kod kommer att följas upp kontinuerligt.

Detta är vår bas

Vår relation till medarbetarna

Svenska Mässan koncernen viktigaste tillgång är alla medarbetare. Vi möter kunder, samarbetspartners, potentiella kunder och gäster samt våra kollegor varje dag och skapar en berikande helhetsupplevelse genom vårt engagemang, vår professionalitet och vårt välkomnande bemötande.

Code of conduct - Relation till medarbetere

Icke-diskriminering och likabehandling

Arbetsmiljö och arbetstid

Rekrytering

Vår relation till omvärlden

Code of conduct - Relation till omvärlden

Intressekonflikter

Anti-korruption, representation och gåvor

Ekonomisk redovisning och rapportering

Kundofferter

Tjänsteresor

Penningtvätt

Personuppgifter

Konkurrenslagstiftning

Företagets egendom och resurser

Politisk involvering

Krav på affärspartners och leverantörer

Visselblåsartjänst

Vår visselblåsartjänst finns till för att man ska kunna anmäla en misstänkt oegentlighet som bryter mot riktlinjerna i vår uppförandekod.

För att trygga din anonymitet hanteras tjänsten av en extern part, WhistleB by Navex. Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt.

Rapportera anonymt