Coronapandemin präglar Svenska Mässan koncernens resultat 2020

Pressrelease 2021-03-04
 
För Svenska Mässan koncernen överskuggas 2020 av de negativa konsekvenser som coronapandemin inneburit för verksamheten, vars kärnaffär är det fysiska mötet. Årets resultat landar på en förlust efter finansnetto på 278 miljoner. Samtidigt accelereras satsningarna inom digitalisering och säkerhet för att i än högre grad möta marknadens efterfrågan på nya tjänster och trygg återstart.
 
De omfattande negativa konsekvenserna av pandemin gör att koncernens nettoomsättning sjönk med cirka 60% till 525 Mkr (1 272). Hälften av omsättningen härrör från första kvartalet fram till den 11 mars. Detta visar hur oerhört hårt pandemin har slagit mot koncernens alla delar; mässor, möten, hotell och restaurang. Den ökade smittspridningen och efterföljande restriktioner under året innebar att beläggningsgraden för hotellverksamheten sjönk till 29 procent jämfört med 72 procent föregående år.
 
Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till –108 Mkr (184). Resultatet efter finansiella poster (EBIT) uppgick till –278 Mkr (15).
 
Trots årets resultat står koncernen fortsatt finansiellt stark. Under året genomfördes en extern värdering av fastighetsbeståndet. Bedömt marknadsvärde är cirka 5,7 Mdkr, vilket ger en beräknad justerad soliditet på cirka 60 procent. Tack vare dessa tillgångar har likviditeten under 2020 kunnat säkras genom upptagandet av nya kreditfaciliteter.
 
Koncernens kassaflöde före investeringar uppgick till -195 Mkr (170). Årets investeringar uppgick till -40 Mkr (-177), vilket ger ett kassaflöde efter investeringar på -235 Mkr (-7).
 
Under året har möjligheterna till statliga stöd och bidrag nyttjats. Koncernen har erhållit 48,6 Mkr i form av stöd för korttidsarbete samt omställningsstöd och hyresbidrag på ca 18 Mkr för 2020.
 
– Vi inledde 2020 med stor optimism och genomförde ett flertal mässor med stor framgång samtidigt som vi hade historiskt hög beläggning i mässhallarna i början av året. Med coronapandemin och restriktionerna som följde, föll vår omsättning över en natt, säger Carin Kindbom, Vd och koncernchef, Svenska Mässan Gothia Towers.
 
– För att möta de nya förutsättningarna har koncernen kraftigt minskat kostnadsmassan genom breda besparingar samt pausat större planerade investeringar i anläggningen. Det har lagts tre större varsel med uppsägningar som följd som omfattar drygt 40 procent av koncernens anställda. Vidare har en stor omorganisation skett för att bättre kunna möta nya marknadsbehov med de kompetenser som morgondagens mötesplats kräver inom bland annat digitalisering och säkerhet, säger Carin Kindbom.
 
Inledningen på 2021 har inneburit fortsatta utmaningar för såväl Svenska Mässan som hela besöksnäringsbranschen.
 
– Vi befinner oss fortfarande mitt i pandemin och det är tveklöst den största utmaning vi upplevt under de över 100 år som Svenska Mässan existerat. Som privat och ekonomiskt fristående stiftelse står vi på egna ben och har inga starka ägare som kan gå in och stötta ekonomiskt när branschen går in i sin djupaste kris någonsin. Samtidigt vet vi att vår stiftelse inte hade överlevt i över ett sekel om vi inte haft god förmåga att anpassa verksamheten efter nya omvärldsförändringar. Under året har vi utnyttjat vårt stora och attraktiva fastighetsbestånd för utökad belåning från låga nivåer. Härigenom har vi kraftigt stärkt vår likviditet och vår finansiella uthållighet, säger Roger Holtback, styrelseordförande Svenska Mässan Stiftelse.
 
För mer information, kontakta:
Veronica Nyblom
PR & Communication Manager
+46 701 69 71 42
[email protected]
 
 

Carin Kindbom, Vd och koncernchef, Svenska Mässan Gothia Towers.

 
Roger Holtback, Styrelseordförande, Svenska Mässan Stiftelse.