Mötesplats Vatten2023 - 9 av 10 kommuner har behov av underhåll och investeringar i vattentjänster

Pressrelease 2023-10-25

 

I en kartläggning anser 88 procent uppger att de har ett mycket eller ganska stort behov av underhåll och investeringar och 83 procent svarar att underhåll och investeringar i vattentjänster är ganska eller mycket högt prioriterat. Samtidigt säger 45 procent att de saknar eller inte vet om det finns en budget som täcker behovet av dessa investeringar enligt rapporten “Temperaturen på Vatten-Sverige” som Novus genomfört på uppdrag av Mötesplats Vatten2023.

 

– Resultatet bekräftar det branschen har sagt och Svenskt Vattens investeringsrapport visar. Klimatförändringarna med ökade skyfall och torka ökar trycket på en redan utmanad och eftersatt bransch, där kompetensbristen har blivit en akilleshäl, säger Vattenindustrins ordförande Anette Seger.

 

Skillnader i budget mellan stad och landsbygd

Bland de kommuner som inte anser sig ha en tillräcklig budget återfinns främst kommuner med lägre urbaniseringsgrad, dvs. de kommuner som har en högre andel landsbygdsområden (45%) jämfört med städer (29%).

 

När det gäller ökade kostnader uppger fyra av tio kommuner att de inte har utrymme i sin budget för att även hantera de åtgärder som behövs för att vattentjänsterna ska fungera vid ökad belastning, till exempel på grund av skyfall. Även här återfinns skillnader i landet; av de kommuner som svarar att budget för ökade kostnader saknas återfinns 55 respektive 48 procent i norra eller västra Sverige. 24 procent av kommunerna svarar att de inte vet om någon sådan budget finns.

 

Lägst prioriterat i norra Sverige

Av de 83 procent som anser att underhåll och investeringar i vattentjänster är ganska eller mycket högt prioriterat finns också vissa demografiska skillnader. Högst prioriterat är det i Region Syd (93%), Mellan (86%) och Väst (78%) och särskilt högt i kommuner med 20 000 – 40 000 invånare (90 procent). Lägst prioriterat är frågan i Region Nord med 64 procent.

 

På frågan om resurser svarar tre av fyra kommuner (75%) att de har tillräckligt med kompetens och resurser för att värdera och prioritera investeringsbehovet för vattentjänster men det är något sämre när det gäller att genomföra de åtgärder som krävs. Där är det nära fyra av tio som svarar att man inte har tillräckligt med kompetens och resurser för detta.

 

6 av 10 kommuner saknar plan för vattenförsörjning vid skyfall
Den 1 januari 2024 ska samtliga kommuner i Sverige ha upprättat en vattentjänstplan för att säkra en långsiktig vattenförsörjning och stå bättre rustade vid skyfall. Med drygt två månader kvar kommer 59 procent av kommunerna stå utan plan vid årsskiftet.

 

Om Vatten2023
Mötesplatsen är en ny mässa och konferens för vatten och VA-frågor och äger rum 2426 oktober på Svenska Mässan i Göteborg. Bakom arrangemanget står Vattenindustrin och Svenska Mässan.

Om rapporten “Temperaturen på Vatten-Sverige”

I rapporten som presenterades idag på Mötesplats Vatten2023 har kommun- och avdelningschefer i 237 av landets kommuner tillfrågats om hur prioriterad vattenfrågan är i kommunen, vilket behov av underhåll som finns och vilka resurser som krävs för att genomföra eventuella investeringar i vatteninfrastrukturen. Rapporten har även undersökt hur långt Sveriges kommuner har kommit med sin vattentjänstplan som ska finnas upprättad 1 januari 2024.

 


Du kan ta del av den rapporten här
Rapport Temperaturen på Vatten-Sverige