Vår hållbarhetsresa

Relaterat innehåll
Hållbarhet, Tillgänglighet


Vår hållbarhetsresa mot en grönare framtid

1997: Här börjar det

Miljörörelsen är stark i Sverige. Och vi påverkas så klart av tidsandan. Detta sammanfaller med att vi behöver få kontroll över frågor som avfall och transport. Därför bildar vi en miljögrupp. Det blir startskottet på vår hållbarhetsresa.

Under årens lopp har vi fortsatt att göra ständiga förbättringar när det gäller transport och avfall, bland annat samlastar vi våra godstransporter och har en egen avfallsstation. Miljövinsterna växer successivt för varje år som går.

1998-2004: ISO-certifiering 14001

För att få struktur på vårt nystartade miljöarbete certifierar vi oss enligt ISO 14001. Sex år senare avslutar vi denna certifiering för att se oss om efter en som passar vår verksamhet bättre.

2008-2015: Miljödiplomering Göteborgs Stad

För att få ny kraft och ytterligare stärka vårt hållbarhetsarbete diplomerar vi oss enligt Göteborgs Stads miljödiplomering (istället för ISO 14001). Den innebär att miljöförvaltningen i Göteborg gör en årlig revision på plats i vår anläggning och ser till att vi uppfyller de krav som denna diplomering ställer.

2008: Räddningsmissionen

Vi tror på att inte enbart skänka pengar till välgörande ändamål, utan vill vara en aktiv part och stötta kontinuerligt och långsiktigt. Därför verkar vi lokalt så att vi kan se effekten av vårt arbete. Vi har samarbetat med Räddningsmissionen sedan 2008. Våra restauranger skänker överbliven mat till deras café på Vasagatan.

I december varje år växer högen av julklappar i vår hotellobby. I samarbete med Räddningsmissionen samlar vi in hårda och mjuka klappar som sedan skänks till behövande barn och ungdomar.

2009: Miljöarbetet 2.0

Nu har vi jobbat med miljöfrågor i 12 år och vi vill ge dessa frågor en ännu mer prioriterad plats i hela verksamheten. Vi tillsätter en hållbarhetsansvarig för att leda arbetet och definierar de områden som vi vill fokusera på under begreppet Hållbarhet.

2010: Tillgänglighetsdatabasen

Genom att uppdatera information om våra lokaler i Tillgänglighetsdatabasen blir det lättare som besökare att ta reda på vilka ytor som är tillgänglighetsanpassade och på vilket sätt.

2011: Vindel

Vi har befunnit oss i blåsväder sedan 2011. Då började vi driva hela verksamheten med vindkraft.

2012: Webbaserat kemikaliesystem

Kemikaliesystemet ger oss koll på alla kemikalier som finns i huset och hjälper oss att fasa ut det som inte är miljövänligt.

West Coast slår upp portarna. Vår lobbyrestaurang med mycket ekologiskt och närodlat på menyn.

2013: Börjar klimatkompensera

Vi börjar klimatkompensera alla godstransporter i egen regi. Vi erbjuder även samma möjlighet till våra utställare.

Vi tar över den interna avfallshanteringen i egen regi.

2014: Bina flyttar in

Vi får bikupor på vårt tak som bidrar till biologisk mångfald genom sin pollinering och god honung till matlagningen i Gothia Towers restauranger.

Spisarna vi lagar vår mat på drivs av biogas som genereras av vårt matavfall.

2015: Hållbarhet blir en koncernstrategi

Vi stärker vårt hållbarhetsfokus ännu mer. 2015 blir det en av våra fem huvudstrategier och genomsyrar alla delar av vår verksamhet.

Vi blir för första gången ISO-certifierade enligt 20121. Det är en ISO-certifiering som är specialanpassad för eventbranschen och användes första gången vid OS i London 2012. Certifieringen ger oss en internationell kvalitetsstämpel som hjälper våra kunder att tryggt välja en mötesplats som lever upp till deras krav.

BREEAM är världens mest använda miljöklassningssystem för byggnader. Gothia Towers är det hittills största hotellet i Europa som miljöcertifieras enligt BREEAM, som står för ”Building Research Establishment Environmental Assessment Method.

Sedan januari 2015 samarbetar vi med El Sistemas Vänner i Göteborg. El Sistema är en ideell förening, med rötter i Venezuela som använder musik för att skapa en positiv social förändring för barn. Idag finns El Sistema i nio stadsdelar i Göteborg. 1 600 barn i Göteborg kommer varje vecka i kontakt med El Sistema genom att kulturskolan samarbetar med förskola, skola, fritidshem och El Sistema växer för varje termin.

Nu säljer vi enbart klimatkompenserade godstransporter.

Alla våra anställda genomför en webbutbildning inom hållbarhet – specialproducerad för vår verksamhet.

2019: Agenda 2030 del av koncernens affärsplan

Sedan 2019 har hållbarhetsmålen i Agenda 2030 har varit en uttalad del av koncernens strategiska affärsplan.

2021: UN Global Compact och COP26

För sjätte året i rad innehar vi vår ISO 20121-certifiering.

Vi blir medlemmar och deltar i världens största hållbarhetsinitiativ för företag, UN Global Compact, där vi möter FN-initiativets tio principer för hållbar utveckling som omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.

Inför klimattoppmötet COP26 i Glasgow i november undertecknar vi den globala evenemangsindustrins (JMIC) gemensamma initiativ “Net Zero Carbon Events Pledge”, där aktörer i branschen åtar sig att samarbeta kring metoder, mätbarhet och rapportering för att nå målet i Parisavtalet samt uppnå nettonollutsläpp senast år 2050.

2022: Ny hållbarhetsstrategi

Under 2022 implementerar vi en ny hållbarhetsstrategi och genomgår under året en ny revision för ISO 20121 för att certifiera mötesplatsen enligt de nya hållbarhetsmålen. Vi ingår också ett samarbete med Öppet Hus, en ideell organisation som bidrar till en öppnare och mer tillgänglig arbetsmarknad i Göteborg.

2023: Färdplan mot netto noll

Under 2023 tar vi stora kliv i förflyttningen mot vår målbild om att vara en hållbar mötesplats. Genom kompletta klimatberäkningar enligt Greenhouse Gas Protocol får vi basåret 2022 på plats, vilket innebär att vi vet var i värdekedjan våra utsläpp sker och hur stora de är. Det ger ett gediget fundament för att kunna överblicka vår påverkan, styra åtgärder och mäta våra framsteg.

Exempelvis har mat och dryck synliggjorts som det område med störst klimatpåverkan. För att möta vårt mål att halvera koldioxidutsläppen till 2030 i linje med Parisavtalet vidtar vi därför flera åtgärder inom detta område. Kopplat till detta genomför vi även en omfattande översyn över matsvinnet på hela vår mötesplats för att ytterligare reducera vår påverkan.

Med grund i klimatberäkningarna utvecklar vi en färdplan för att uppnå netto noll koldioxidutsläpp till 2050, i linje med den globala evenemangsindustrins Net Zero Carbon Events Pledge. I färdplanen har en katalog med potentiella åtgärder tagits fram för att reducera våra utsläpp och nå våra klimatmål.

Därtill – bland många andra aktiviteter – utvecklar vi checklistan, ett verktyg för att säkerställa att våra evenemang arbetar systematiskt med hållbarhet i linje med vår ISO-certifiering och driver förändring genom fokus på de mest väsentliga frågorna.